Cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân

1. Quyền được thông báo nếu như dữ liệu cá nhân bị sử dụng

2. Quyền truy cập thông tin riêng của cá nhân

3. Quyền được xóa dữ liệu riêng

4. Quyền được giới hạn tiếp xúc